Wymagane dokumeny

Chrzest

Chrzest

Sakrament chrztu wymaga przedstawienia następujących dokumentów:

1. Akt urodzenia dziecka z USC.

2. Dokładne dane rodziców dziecka tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko ojca i matki (nazwisko panieńskie matki), datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego.

3. Imię i nazwisko rodziców chrzestnych oraz dokładny adres zamieszkania. Rodzice chrzestni mieszkający poza nasza parafią dostarczają z parafii swego zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić tę rolę . Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestniczenia w wyznaczonej terminowo katechezie przedchrzcielnej.

 

 


  Sakrament chrztu św. w naszej parafii udziela się w trzecią niedzielę miesiaca o godz. 11.00        Pobierz formularz zgłoszeniowy


 

Komunia święta

 pierwsza komunia swieta 4

1. Rodzice, którzy podejmą decyzję o rozpoczęciu przygotowania swego dziecka do I komunii św. Złożą na ręce księdza proboszcza prośbę wraz z deklaracją wypełniania wypływających z niej obowiązków.

2. Jeżeli dziecko było chrzczone poza parafią Trójcy Przenajświętszej należy dostarczyć metrykę chrztu świętego do grudnia bieżącego roku.

3.  Rodzice i dzieci biorą obowiązkowo udział we Mszy św. Niedzielnej, nabożeństwach przypadających na dany czas liturgiczny oraz dniach skupienia przed I Komunią Świętą i wszelkich spotkaniach organizacyjnych związanych z przygotowaniem do I Komunii Świętej.

4. Termin Pierwszej Komunii św. w roku 2013: 


Dzieci przygotowują się do I Komunii św. Przez cały rok. W realizacji tego zamierzenia pomaga program katechetyczny przeznaczony dla klasy drugiej. Stanowi on pomoc w bezpośrednim przygotowaniu uczniów do spotkania z Jezusem w Eucharystii oraz sakramencie pokuty i pojednania.

W efekcie całorocznej pracy uczeń powinien umieć:

• współpracować z kolegami, z rodzicami, katechetą, nauczycielami i duszpasterzami w dobrym przygotowaniu się do spotkania z Chrystusem w Eucharystii i sakramencie pokuty;

• ufnie powierzać swoje grzechy i słabości Jezusowi Chrystusowi;

• prosić o przebaczenie Boga i ludzi oraz szczerze dziękować za nie; • wypełniać warunki owocnego korzystania z sakramentu pokuty; • wyjaśnić podstawowe znaczenie Eucharystii;

• wzbudzać proste akty wyrażające wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie;

• rozwijać w sobie przyjaźń z Jezusem przez korzystanie z sakramentów Kościoła oraz prowadzenie życia zgodnego z Ewangelią, odpowiadającego godności dziecka Bożego; • aktywnie współuczestniczyć w przeznaczonych dla nich nabożeństwach, pokutnych i eucharystycznych.

 Uczeń powinien znać:

  • różne sposoby porozumiewania się Boga z ludźmi oraz obecności Chrystusa w Kościele;
  • postacie biblijne, w których życiu widoczne jest wsłuchiwanie się w Słowo Boże i odpowiadanie na nie;
  • znaczenie nauczania Jezusa i czynionych przez Niego znaków. z udzielanym przez Kościół sakramentem pokuty;
  • związek zachodzący między nauczaniem Jezusa i czynionymi przez Niego znakami a ustanowioną   przez Niego Eucharystią;
  • warunki spotkania się ze zmartwychwstałym Chrystusem w sakramencie pokuty i Eucharystii;
  • formuły liturgiczne umożliwiające udział w Eucharystii oraz korzystanie z pojednania z Bogiem i Kościołem w sakramencie pokuty;
  • znaczenie ustanowionych przez Jezusa znaków sakramentalnych; • wybrane perykopy biblijne, słowa Jezusa, pieśni liturgiczne,
  • modlitwy i krótkie formuły wiary pomagające w interioryzacji niniejszych treści nauczania katechetycznego.

Przy całym wysiłku wielu osób potrzebna jest w dużej mierze troska rodziców, dlatego zachęcam do utrwalania z dziećmi poznanych wiadomości, kontrolowania ich postępów w nauce oraz systematycznej pomocy w pamięciowym opanowaniu wskazanych modlitw.

Życie chrześcijańskie to nie tylko zbiór informacji o Bogu, ale przede wszystkim umiejętność nawiązania z Nim kontaktu. Ten fakt jest powodem troski parafii o uczęszczanie dziecka do kościoła, by I Komunia św. Nie była jednorazowym wydarzeniem, podczas którego dziecko nie odróżnia opłatka od Ciała Chrystusa, by liturgiczne gesty nie były dla niego obce. Pełny udział drugoklasistów we Mszy Św.- czyli I Komunia Święta - będzie ukoronowaniem wspólnych wysiłków rodziców, dzieci, duszpasterzy, katechetów i nauczycieli.

Sprawy praktyczne:

pamiątki komunijne (różaniec, książeczkę, srebrny medalik z łańcuszkiem i obrazek pamiątkowy) będą zakupione zbiorowo dla wszystkich dzieci;

Sakrament małżeństwa

obraczki

Sugerujemy, aby na samym początku zarezerwować w kancelarii termin planowanego ślubu nawet 6 miesięcy wcześniej, gdyż w niektórych okresach roku mogą wystąpić problemy z ustaleniem dogodnego dnia i godziny ze względu na dużą ilość par. 

Następnie Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

Na to spotkanie należy przynieść:

1. Dowód osobisty.
2. Metrykę chrztu nie starszą niż 6 miesięcy (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
3. Metrykę bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu).
4. Świadectwo ukończenia nauki religii.
5. W przypadku osób owdowiałych - wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb.

W późniejszym terminie:

6. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (Jeśli już został ukończony, można przynieść świadectwo na pierwsze spotkanie). W naszym dekanacie odbywa się on przez 4 kolejne niedziele miesiąca o godz. 14. 30 w parafii
7. Dokumenty z USC, do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne tylko 3 miesiące).

Pogrzeb

1. Akt zgonu z USC.trumna

2. Kartę zgonu (jeśli zmarły będzie chowany na cmentarzu parafialnym).

3. Jeśli osoba zmarła mieszkała poza parafią w której ma się odbyć pogrzeb, należy    poinformować właściwego proboszcza miejsca o pochówku.

loader

Kanał informacyjny

 

parafia-ostrowek-fotokod