Cmentarz

cmentarz1

 

REGULAMIN CMENTARZA
PARAFII RZYMSKO – KATOLICKIEJ PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

W OSTRÓWKU

 

1. Cmentarz jest własnością Parafii Trójcy Przenajświętszej w Ostrówku. Służy do grzebania ciał zmarłych, wyrażenia pamięci i czci do zmarłych, modlitwie za nich; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością.

2. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej ma do pomocy wyznaczonego pełnomocnika, który w jego imieniu na cmentarzu porządku pilnuje i konieczne prace wykonuje. Na naszym cmentarzu tę posługę wypełnia Pan Przemysław Wróbel (tel. 78 21 513 54).

3. Zgłaszanie wszelkich spraw dotyczącychgrobów i cmentarza odbywa się wyłącznie w kancelarii

4. Za pochowanie na cmentarzu pobierane są opłaty, tzw pokładne.

5. Czas pogrzebu uzgadnia się z proboszczem parafii należy przy tym przedłożyć akt zgonu zmarłego.Miejsce grzebania, rodzaj grobu uzgadnia się z wyznaczonym pełnomocnikiem proboszcza, który dokonuje wykopu grobu i pobiera za tę pracę opłatę. Do jego obowiązków należy także zasypanie grobu i uporządkowanie miejsca obok grobu.

6. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:

-   ekshumację zwłok,

-   budowę nowego pomnika,

-   remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy,

-   budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie.

 

7.Osoba przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera praw własności opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie użytkownikiem.

8. Grób ziemny, oraz murowany  pojedynczy - jednokatakumbowy może ulec likwidacji gdy upłynęło 20 lat od ostatniego pochowania i nie uiszczono opłaty przedłużającej użytkowanie grobu (art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

9. Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarządca nie ma żadnego kontaktu z rodziną to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane pod nowo wybudowany grobowiec.

10. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne 20 lat od daty pogrzebu.

11. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie wniesie zastrzeżeń i nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to urząd parafialny traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

 12. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych. Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów przez jego użytkowników i składane na miejscu do tego przeznaczonym.

13. Na grobach można ustawiać nagrobki, jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej inwestycji należy uzyskać zezwolenie od proboszcza parafii z podanymi wymiarami zewnętrznymi nagrobka.

14. Wszelkie prace przy grobach (w szczególności budowa katakumb, stawienie nagrobków, wykonanie opasek wokół nagrobków), które wpływają na kształt architektury cmentarza winny być zgłaszane.

15. Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace tylko wtedy, gdy posiada zezwolenie. Do wykonania pomnika systemem gospodarczym trzeba mieć podobną zgodę.

16. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza.

17. Krzyże mogą być ustawiane wyłącznie na mogiłach (umocowane trwale).

loader

Kanał informacyjny

 

parafia-ostrowek-fotokod